Thoả thuận cấp phép phần mềm

1.0 Định nghĩa

“Thỏa Thuận” có nghĩa là Thỏa thuận cấp phép phần mềm này.

“Tài Liệu” có nghĩa là tài liệu tham khảo và hướng dẫn vận hành / bảo trì cũng như bất kỳ tài liệu nào khác mà ProSlide xuất bản liên quan đến Phần mềm.

“HMI” có nghĩa là giao diện người-máy (human machine interface)

“ProSlide” có nghĩa là ProSlide Technology Inc., 150-2650 Queensview Drive, Ottawa, ON K2B 8H6, cùng với các chi nhánh của ProSlide ở nhiều nước khác.

“(Các) thiết bị trò chơi nước ProSlide có nghĩa là bất kỳ trò chơi ProSlide nào cùng với thiết bị liên quan có thể chứa Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào.

“Phần Mềm” có nghĩa là bất kỳ mã máy thực thi, chương trình cơ sở, phần mềm nhúng, mã nhị phân, mã nguồn, mã đối tượng và bất kỳ thông tin máy tính nào khác được tích hợp vào (các) thiết bị trò chơi ProSlide; tất cả phần mềm thiết lập, cài đặt và cấu hình; cùng với bất kỳ phần mềm liên quan nào do Bạn tải xuống, bao gồm thông qua bất kỳ dịch vụ ProSlide nào; và bao gồm bất kỳ và tất cả các bản sao, sửa đổi, cập nhật, nâng cấp, cải tiến và các bản phát hành mới của Phần mềm. Định nghĩa về Phần mềm này loại trừ bất kỳ phần mềm nguồn mở nào.

“Hoàn thành Đáng kể” đạt được sau (a) (các) thiết bị trò chơi nước đạt tiêu chuẩn nghiệm thu tại dự án; và (b) ProSlide cấp chứng chỉ kiểm tra nghiệm thu cho biết (các) thiết bị trò chơi nước hoạt động theo các thông số kỹ thuật của ProSlide và đáp ứng mục đích thiết kế.

“Thời hạn Bảo hành” có nghĩa là mười hai (12) tháng kể từ ngày Phần mềm (a) do nhân viên ProSlide cài đặt và định cấu hình trên (các) thiết bị trò chơi ProSlide và (b) được coi là đã đạt đến mức Hoàn thành Đáng kể.

“Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Tài liệu.

2.0 Cấp giấy phép

2.1 ProSlide cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao để chỉ sử dụng Phần mềm và Tài liệu cho các mục đích sau:

(a) để cài đặt và vận hành Phần mềm trên một HMI chỉ để sử dụng với (các) trò chơi nước ProSlide, theo các thông số kỹ thuật được nêu trong Tài liệu;

(b) để tạo một bản sao của Phần mềm chỉ cho mục đích sao lưu;

(c) sử dụng Tài liệu để hỗ trợ Bạn trong việc vận hành (các) thiết bị trò chơi ProSlide và / hoặc Phần mềm; và,

(d) tạo một số lượng hợp lý các bản sao của Tài liệu.

3.0 Quyền Sở Hữu

3.1 Phần mềm và Tài liệu chứa bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác có giá trị của ProSlide và các nhà cung cấp của ProSlide. ProSlide và các nhà cung cấp của ProSlide bảo lưu tất cả các quyền đó. Không có quyền sở hữu Phần mềm hoặc Tài liệu hoặc bất kỳ quyền nào trong đó ngoài việc nêu rõ ràng ở đây được chuyển giao cho Bạn. Bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền độc quyền nào của ProSlide hoặc các nhà cung cấp của ProSlide và sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ các quyền đó. Bạn sẽ không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến hoặc xuất hiện ở bất kỳ đâu trên bất kỳ Phần mềm hoặc Tài liệu nào, bất kể bất kỳ điều nào ở trên đã được đăng ký hay chưa đăng ký.

Phần mềm Nguồn mở và Bên thứ ba

  • Phần mềm có thể chứa các phiên bản nhị phân, mã bytecode và / hoặc mã nguồn của phần mềm bên thứ ba (“Phần mềm của bên thứ ba”). Nếu một thỏa thuận cấp phép riêng cho một hạng mục của phần mềm độc quyền của bên thứ ba, phần mềm nguồn mở, phần mềm miễn phí hoặc nội dung khác của bên thứ ba được: giao cho bạn cùng với Phần mềm; bao gồm trong gói tải Phần mềm; hoặc được tham chiếu trong bất kỳ tài liệu nào (bao gồm cả Tài liệu) được bao gồm trong gói tải xuống hoặc phân phối cho Phần mềm, thì mục đó của phần mềm độc quyền của bên thứ ba, phần mềm nguồn mở, phần mềm miễn phí hoặc nội dung của bên thứ ba khác sẽ là Phần mềm Bên thứ ba cho các mục đích của Thỏa thuận này và thỏa thuận cấp phép riêng biệt như vậy sẽ chi phối việc bạn sử dụng mục đó hoặc phiên bản của Phần mềm bên thứ ba đó và Phần mềm của bên thứ ba đó không được cấp phép cho bạn theo Thỏa thuận này. Quyền sử dụng bất kỳ Phần mềm của Bên thứ ba nào được cung cấp cùng với Phần mềm của bạn sẽ bị giới hạn ở việc sử dụng cần thiết để vận hành Phần mềm theo sự cho phép của Thỏa thuận này.
  • Phần mềm của Bên thứ ba có thể bao gồm phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm miễn phí (tức là phần mềm được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế hoặc các giấy phép nguồn mở hoặc phần mềm miễn phí khác). Bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU hiện hành do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản, hoặc, nếu Phần mềm Nguồn Mở được phân phối theo các điều khoản của một giấy phép nguồn mở khác với Giấy phép Công cộng GNU, Bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của giấy phép nguồn mở tương ứng.
3.2 Trong trường hợp Phần mềm của bên thứ ba được cấp phép theo phần mềm nguồn mở hoặc giấy phép phần mềm miễn phí nghiêm cấm áp dụng bất kỳ hạn chế nào về việc sử dụng ngoài những hạn chế có trong giấy phép nguồn mở đó, các hạn chế sử dụng liên quan đến Phần mềm ProSlide có trong này Thỏa thuận sẽ không được áp dụng cho Phần mềm của bên thứ ba đó.

4.0 Bảo Hành có Giới Hạn

4.1 ProSlide đảm bảo rằng Phần mềm sẽ hoạt động về cơ bản tuân theo Tài liệu trong Thời gian Bảo hành. ProSlide không đảm bảo rằng Phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa.

4.2 Trong trường hợp trong Thời gian Bảo hành, Phần mềm không hoạt động cơ bản theo Tài liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn hoặc dịch vụ và / hoặc ngăn cản việc sử dụng có lợi Phần mềm, tùy thuộc vào thông báo nhanh chóng của Bạn về việc không tuân thủ đến ProSlide, ProSlide sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để khắc phục sự cố trong một khoảng thời gian hợp lý. ProSlide sẽ có quyền kiểm tra và thử nghiệm Phần mềm để xác định, theo ý kiến ​​hợp lý của mình, liệu sự không phù hợp có được bảo hành theo bảo hành Phần mềm hay không. Nếu ProSlide không thể giải quyết sự cố, ProSlide sẽ theo quyết định riêng của mình: (a) thay thế hoặc cập nhật Phần mềm (bao gồm việc áp dụng các bản sửa lỗi có liên quan và có sẵn), hoặc (b) cài đặt một bản phát hành mới của Phần mềm khi nó được phổ biến. Những điều đã nói ở trên là toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ProSlide và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Bạn theo bảo hành có giới hạn ở trên.

4.3 Các bảo đảm về Phần mềm có giới hạn được cung cấp cho Bạn theo Thỏa thuận này sẽ vô hiệu nếu một trong những điều sau đây xảy ra: (a) Phần mềm không được sử dụng đúng cách theo Tài liệu hoặc bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, bị hư hỏng, phá hoại hoặc được bảo dưỡng không cẩn thận, (b) Bảo trì hoặc vận hành không đúng cách của bạn, (c) Phần mềm được cài đặt, tích hợp hoặc sử dụng kết hợp với các sản phẩm không được ProSlide phê duyệt, (d) bất kỳ sửa đổi trái phép nào, hoặc (e) Bạn vi phạm một điều khoản quan trọng của Thỏa thuận này.

4.4 Để rõ ràng hơn, tất cả các nghĩa vụ bảo hành của ProSlide theo Mục này phải tuân theo nghĩa vụ liên tục của Bạn, bằng chi phí của Bạn, thực hiện kiểm tra và bảo trì thông thường và cần thiết của (các) trò chơi ProSlide theo quy định trong Tài liệu, đã nêu trong ASTM F24 và F2376 (phiên bản Bắc Mỹ) và những gì là thông thường, bình thưởng và thông lệ ngành. Theo đây, Bạn thừa nhận các nghĩa vụ của Bạn như được thể hiện dưới đây và việc Bạn không thực hiện các kiểm tra và bảo trì thông thường và cần thiết như đã nêu ở trên, sẽ làm mất hiệu lực bảo hành nói chung theo phần này và khiến ProSlide không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào.

4.5 ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PROSLIDE VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA PROSLIDE TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN,SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, DANH HIỆU, HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ ĐIỀU NÀY ĐƯỢC BẠN CÔNG NHẬN.

4.6 Tất cả các bảo hành có giới hạn đều vô hiệu nếu phần mềm bị lỗi do Hành động của Đức Chúa Trời, tai nạn, lạm dụng, áp dụng sai hoặc đột biến điện hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của ProSlide.

4.7 ProSlide không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng Phần mềm không bị xâm nhập hoặc sử dụng trái phép hoặc gian lận (bao gồm cả việc sử dụng nó để kết nối với mạng đường dài, vi rút máy tính và / hoặc mã độc hại khác ở bất kỳ bản chất nào) và do đó ProSlide sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát, hư hỏng, chi phí hoặc chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ đó.

5.0 Kiểm Soát Xuất Khẩu

5.1 Bạn đồng ý tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định xuất khẩu có liên quan của Canada, Hoa Kỳ và Châu Âu cũng như bất kỳ luật và quy định xuất khẩu hiện hành nào khác để đảm bảo rằng Phần mềm không được xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm các luật đó.

6.0 Các điều khoản và điều kiện khác

6.1 Các điều khoản chung của hợp đồng liên quan đến luật điều chỉnh, chuyển nhượng, bảo đảm và loại trừ bảo đảm ngụ ý, trách nhiệm pháp lý, bồi thường, giải thích và ngôn ngữ được kết hợp với tham chiếu từ Thỏa thuận đã thi hành (được định nghĩa bên dưới).

6.2 Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và hợp đồng đã ký đầy đủ điều chỉnh việc bán (các) trò chơi nước của ProSlide cho Bạn (“Thỏa thuận đã thực thi”), các điều khoản và quy định của Thỏa thuận đã thực thi sẽ được áp dụng.

6.3 Phần mềm có thể khiến HMI của bạn, mà không cần thông báo thêm, tự động kết nối với internet và giao tiếp với trang web hoặc tên miền được chỉ định của ProSlide cho các mục đích có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn thông tin bổ sung, giám sát (các) thiết bị trò chơi ProSlide và trạng thái Phần mềm, chẩn đoán sự cố, tải xuống bản cập nhật, tải xuống các tính năng và chức năng. Bất cứ khi nào Phần mềm tạo kết nối internet và giao tiếp với trang web hoặc tên miền được chỉ định của ProSlide, dù là tự động hay do yêu cầu rõ ràng của người dùng, Chính sách quyền riêng tư của ProSlide cũng sẽ vẫn được áp dụng.

Đọc kỹ thỏa thuận sau

ĐỌC KỸ THỎA THUẬN SAU ĐÂY. CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, HÃY XÓA PHẦN MỀM VÀ TẤT CẢ CÁC BẢN SAO CỦA TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ TRÒ CHƠI PROSLIDE. VIỆC SỬ DỤNG HỢP PHÁP PHẦN MỀM LÀ CÓ ĐIỀU KIỆN KHI BẠN TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Bản quyền Copyright © 2024, ProSlide Technology Inc., Mọi quyền được bảo lưu.

ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Cách ProSlide Hỗ Trợ Bạn