Lưu ý về pháp lý

Tuyên bố Bản quyền

Trang web này và nội dung của nó thuộc bản quyền của ProSlide Technology Inc. (“ProSlide”). Bất kỳ việc phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc tất cả nội dung dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoại trừ thông tin được cung cấp theo cách của Trung tâm đối tác ProSlide, thông tin này sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận sử dụng chính thức giữa hai công ty. Bạn không được phép phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung, trừ khi được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không được truyền hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc các hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.

Nhãn hiệu

ProSlide Technology Inc., ProSlide, the ProSlide logo, the Wave design, BehemothBOWL, CannonBOWL, CloverLEAF, FlyingSAUCER, FreeFALL, HydroMAGNETIC, KIDZ Bowl, KIDZ MiniRiver, KIDZ OctopusRacer, KIDZ Pipeline, KIDZ ProRacer, KIDZ Tornado, KIDZ Twister, KrakenRACER, MAMMOTH, MultiBUMP, OctopusRACER, PIPEline, PipelineBLAST, PIPElineWAVE, Orbit, PowerRIVER, ProBOWL, ProRACER, RideHOUSE, Rocket, RocketBLAST, SkyBOX, SuperLOOP, TORNADO, TornadoWAVE, TurboMAMMOTH, TurboPIPEline, TurboTWISTER, TWISTER, WaterKINGDOM và WhirlyWHEEL là các nhãn hiệu, hoặc đã đăng ký nhãn hiệu của ProSlide Technology Inc. tại Canada, Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web này được cung cấp bởi ProSlide trên cơ sở “nguyên trạng”. ProSlide không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web hoặc thông tin có được thông qua các liên kết. ProSlide sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng, tham chiếu đến hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trong trang web.

Gửi nội dung không được yêu cầu

Trừ khi và cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được thương lượng và ký kết giữa bạn và ProSlide, tất cả nội dung được gửi đến ProSlide thông qua Trang web, thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, thông tin, hình ảnh, thiết kế, phát minh hoặc như vậy, và sẽ được coi là, không bảo mật và không độc quyền. Bạn thừa nhận rằng tất cả nội dung do bạn tiết lộ có thể được ProSlide sử dụng theo bất kỳ cách nào mà ProSlide thấy phù hợp, chẳng hạn như hiển thị công khai, định dạng lại nội dung, đưa nó vào quảng cáo và các tác phẩm khác, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nó, quảng bá hoặc phân phối nó mà không có bất kỳ khoản bồi thường hoặc ghi công nào cho bạn

ProSlide là công ty toàn cầu với văn phòng trên khắp thế giới. Cách ProSlide Hỗ Trợ Bạn